Bygga ny t-bana är viktigare än snabbtåg

Publicerat den 11 oktober, 2015

Debatt i Svenska Dagbladet

Bostadsbristen är en av vår tids största politiska utmaningar. En mycket hög byggtakt är nödvändig i Stockholmsregionen för att matcha tillväxten. Men det förutsätter också en utbyggd regional kollektivtrafik för jobbpendling. Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting säger nej till att låta regionen medfinansiera höghastighetståg.

Det är bättre att staten satsar på regional infrastruktur som exempelvis tunnelbana. En tredjedel av landets tillväxt och skatteintäkter skapas trots allt i huvudstadsregionen. Kan man skapa ännu bättre förutsättningar för tillväxt i regionen så kommer det hela landet till del. Det finns många som vill arbeta, byta jobb eller bostad i vår region som inte kan det. Boendefrågan är extremt problematisk för allt fler. Idag saknas ofta både valfriheten och rimliga kostnadsnivåer när det gäller bostad.

Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting vill att alla som vill bo i vår region ska få den möjligheten. Vi är ett parti som värnar om tillväxten och vill bygga bort bostadsbristen. För att det ska lyckas så behöver vi prioritera och effektivisera. Sedan valet då Stockholm och en rad andra länskommuner fick ett maktskifte och socialdemokratiskt bostadsfokus har vi sett goda resultat. Men alla aktörer måste dra åt samma håll för att kunna bygga ännu mer. Stockholm behöver mer infrastruktur och kollektivtrafiksatsningar som går hand i hand med bostadsbyggandet. Mervärdet för Stockholm blir högre med utbyggd tunnelbana än höghastighetståg.

På måndag den 1 februari startar Sverigeförhandlingen om höghastighetståg. Tågen är en modern snabbförbindelse som långsiktigt kan leda till ökad rörlighet och lägre klimatpåverkan än inrikesflygen. Men allt fler forskare pekar på problemen med effekter och kostnader för höghastighetståg i Sverige, och vi bör lyssna till dessa larmsignaler. Snabb resa från Järna till Göteborg och Malmö utgör inte heller de främsta behoven vi har i Stockholmsregionen idag.

Vi behöver istället:

• En utökad investeringstakt i kollektivtrafik i Stockholmsregionen. En ny nord-sydlig tunnelbanelinje, från Älvsjö och via Fridhemsplan är vår viktigaste prioritering.

• Ökat underhåll för bättre punktlighet och högre turtäthet på pendeltåg- och regiontågtrafik.

• Ett helhetsgrepp över stambanornas upprustning, där kopplingen till Arlanda och andra städer ger bra förutsättningar för både godstrafik och persontrafik.

Jag är kritisk till att förhandlingen ska starta utan att billigare alternativ till ökad kapacitet på stambanorna finns klart som jämförelse, eller att anslutningen till Stockholms central och Arlanda är lösta. Trafikverkets analys visar att höghastighetsbanan utan kringinvesteringar kan kosta 320 miljarder kronor. En svindlande summa. Ska höghastighetståg byggas måste vi få garantier att resurser räcker till andra trafikåtgärder som utbyggd tunnelbana, Tvärförbindelse Södertörn och fyrspår mellan Stockholm och Uppsala.

Regeringen har satsat på ökat underhåll i storstädernas järnvägsnät vilket på sikt kommer att förbättra pendeltågens pålitlighet. Det är bra men stora resurser måste läggas på underhåll även i framtiden. Höghastighetståg får inte bli en gökunge som tränger ut de investeringar i exempelvis tunnelbana som Stockholmsregionen behöver, eller andra investeringar som andra delar av landet just nu är i akut behov av. Få resenärer, osäkra förutsättningar och höga kostnader gör att investeringsmedlen gör mer nytta i regionala infrastrukturinvesteringar. Regionförstoring och vidgade jobbmöjligheter är viktigare än att konkurrera med inrikesflyget. I politiken är modet att ompröva ett projekt som inte längre bär sig självt lika viktigt som ambitionen att våga pröva nya banbrytande idéer.

Förväntningarna är höga på vår rödgröna regering med ambitioner för kollektivtrafik, tillväxt och hållbara transporter. Nu vill jag se framtidsinriktade investeringar som kortar arbetspendlingen och ger fler bostäder. Detta är Socialdemokraterna i Stockholms läns landstings önskemål på Sverigeförhandlingen. Det måste handla om separata förhandlingar gällande höghastighetståg och regional kollektivtrafik. Besluten kring avtal för storstadsregionerna bör inte vara beroende av beslut om överenskommelser kring utbygganden av nya stambanor. Aktörer ska inte spelas ut mot varandra och stöd till höghastighetståg ska inte villkoras för att få del av regionala trafiksatsningar.

Stockholm och hela Sverige vinner på statliga investeringar i regional kollektivtrafik och smarta vägar. Det vill jag proritera.

Publicerat i:

Kommentarer inaktiverade.